Standardowa Umowa

UMOWA DOT. WYNAJMU NAMIOTÓW

Umowa zawarta w dniu …………….

Pomiędzy Zlecającym: ………………………………………………………………………., reprezentowanym przez ……………………………………

a         

STOWARZYSZENIE WZAJEMNEGO WSPARCIA I SZERZENIA POZYTYWNYCH IDEI “HORUS”, Olsztyńska 9, 11-034 Stawiguda, NIP: 7393908650, reprezentowanym przez …………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

 1. Przedmiotem Umowy jest wynajęcie przez Zlecającego od Wykonawcy namiotu stretch wrazz montażem, w dniach ……………………………..
 2. Wynajem dotyczy …………….. (ilość namiotów) namiotów typu STRETCH:
  1. …………. namiot stretch ……………
  1. montażu powyższego namiotu w miejscu wskazanym przez zamawiającego i w konfiguracji ze wszystkimi bokami otwartymi.

§ 2

 1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
 2. Wynajęcia w pełni funkcjonalnych i czystych namiotów w sposób profesjonalny i bezpieczny.
 3. Wykonania montażu namiotów we wskazanym przez Zlecającego miejscu, najpóźniej do dnia …………….., do godziny ……………..
 4. Wykonania demontażu namiotów do dnia ……, najpóźniej do godziny …….

§ 3

 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie do wypłaty którego zobowiązuje się Zlecający, w wysokości  …………. netto (…………………… złotych, zero groszy)
 2. kwota ………..brutto (……………………………………….. złotych) przelana zostanie na konto wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy,

§ 4

 1. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że namiot 15×20 jest w kolorze białym a namioty 15×10 i 10×10 (M oraz S) w kolorze beżowym,
 2. Zleceniodawca zapewnia płaski teren trawiasty, na którym można bezproblemowo i bezpiecznie dokonać montażu w/w namiotu.
 3. Zleceniodawca zapewnia, że grunt na którym namiot ma być posadowiony jest stabilny i nadaje się do wbijania 100 cm. kotw.
 4. W przypadku anulowania wykonania dzieła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zlecającemu rekompensatę w wysokości kwoty umówionego wynagrodzenia.
 5. W przypadku anulowania wykonania dzieła z przyczyn leżących po stronie Zlecającego, Zlecający zapłaci Wykonawcy rekompensatę w wysokości kwoty umówionego wynagrodzenia.
 6. W przypadku działającej siły wyższej obie strony nie ponoszą konsekwencji.
 7. Zlecający bierze na siebie odpowiedzialność za powierzone mienie w postaci zainstalowanych i w pełni sprawnych namiotów.
 8. Strony uzgadniają, że rozstawione i w pełni funkcjonalne namioty zostaną przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z towarzyszącą  dokumentacją zdjęciową oraz wideo.
 9. Zlecający zobowiązuje się objąć pozostawione pod pieczą namioty ubezpieczaniem OC  i zobowiązuje się pokryć wszelkie straty wynikające z niewłaściwego użytkowania i / lub zabrudzenia / uszkodzenia przez uczestników wydarzenia.

……………………………                                                                 ……………………………………..                                                                        

Zamawiający                                                                                                Wykonawca